مطالب مرتبط با کلید واژه

فرم


فرم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و دستورالعملهای کارآموزی

فرم شماره 1: فرم اعلام شروع کارآموزی فرم شماره 2: گزارش فعالیت هفتگی کارآموز فرم شماره 3: گزارش سرپرست کارآموزی فرم شماره 4: نظرات و پیشنهادات فرم شماره 5: نحوه نگارش گزارش کارآموزی فرم پیشنهاد سرپرست کارآموزی جهت بهبود دوره کارآموزی

نحوه نگارش پایان نامه

فرم پیشنهاد پایان نامه تحصیلات تکمیلی  نمونه آلبوم پایان نامه های فارغ التحصیلان نمونه قاب CD  نحوه ارائه لوح فشرده و پایان نامه به مدیریت تحصیلات تکمیلی نحوه تهیه چکیده انگلیسی فرم اطلاعات علمی پایان نامه های فارغ التحصیلان دانشگاه راهنمای تدوین ونگارش پایان نامه تحصیلی نمونه روی جلد پایان نامه به ...

معرفی و راهنمای کارآموزی

هوالعلیم معرفی درس کارآموزی (تاریخ تنظیم: مرداد 1393) اهداف درس کارآموزی 1- آشنایی با محیط‌های کاری مربوط به رشتة تحصیلی دانشجویان 2- فراهم کردن امکان تجربة عملی و کاربردی درخصوص رشتة تحصیلی دانشجویان 3- افزایش آگاهی دانشجویان درخصوص زمینه‌های کاری وشغلی مربوط به رشتة تحصیلی ایشان 4- ...