نخستین همایش ملی مرجعیت علمی

تاریخ : ۲۹ آبان ۱۴۰۲

نخستین همایش ملی مرجعیت علمی