دومین همایش ملی کم‌آبیاری

تاریخ : ۲۷ بهمن ۱۴۰۰

دومین همایش ملی کم‌آبیاری

 

دومین همایش ملی کم‌آبیاری و استفاده از آب‌های نامتعارف در کشاورزی مناطق خشک

 

مدیریت استفاده از آب‌های شور و نامتعارف در مزرعه با رعایت جنبه‌های زیست محیطی

محورهای اصلی همایش
1. کم آبیاری، آمایش سرزمینی و جامع نگری در مقیاس حوزه‌ی آبخیز

2. گیاه‌پالایی، شورورزی، تنش‌های شوری و کم آبی

3. مسائل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مصرف آب و مشارکت عمومی در مدیریت آب کشاورزی

4. هوشمندسازی و فناوری نوین در پایش و مدیریت کشاورزی با تاکید بر آب مصرفی

5. امنیت غذایی و همبست آب، انرژی و غذا

 

تارنمای همایش : conf.fasau.ac.ir/water2