عضو هیات علمی دانشگاه فسا دربین پژوهشگران پراستناد یک درصد برتر ایرانی در دنیا

۳۰ آبان ۱۴۰۱ | ۱۰:۲۳ کد : ۲۰۸ اخبار
تعداد بازدید:۱۹۷۰
عضو هیات علمی دانشگاه فسا دربین پژوهشگران پراستناد یک درصد برتر ایرانی در دنیا

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فسا، طبق گزارش مؤسسه استنادی  علوم و پایش علم و فنا وری (ISC) ( بر اساس پردازش بر روی داده های مستخرج از دو پایگاه ESI و WOS ) ، نام "جناب آقای دکتر سید محمدباقر هاشمی عضو محترم هیات علمی گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی دانشگاه فسا" در بین پژوهشگران پر استناد یک درصد برتر ایرانی قرار گرفته است.
گفتنی است ﺍﯾﻦ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ ﺍﺯ ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺮﺍﻥ ﭘﺮ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺩﺭ ۲۲ ﺣﻮﺯﻩ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﻋﻠﻮﻡ ﺩﺭ ﭘﺎﯾﮕﺎﻩ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎﯼ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﻋﻠﻢ (ESI) ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻼﺭﯾﻮﯾﺖ ﺁﻧﺎﻟﯿﺘﯿﮑﺲ (WOS) ﺩﺭ ﺑﺎﺯﻩ ﺯﻣﺎﻧﯽ ۱۰ ﺳﺎﻟﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻪ ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺭﺷﺘﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﻣﺮﺗﺐ ﺳﺎﺯﯼ ﻭ ﺳﭙﺲ ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺮﺍﻥ ﯾﮏ ﺩﺭﺻﺪ ﺑﺮﺗﺮ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺣﺪﻭﺩ ﺁﺳﺘﺎﻧﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﯼ ESI ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﺨﺒﮕﺎﻥ ﻋﻠﻤﯽ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ ﻣﻌﯿﺎﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖ، ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﻫﺎﯼ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﺍﺕ ﻋﻠﻤﯽ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺳﺖ. ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﺍﺳﺎﺱ ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺮﺍﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻪ ﺍﻧﺪ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭘﮋﻭﻫﺸﯽ ﻭ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﺩﻩ ﺳﺎﻝ ﺍﺧﯿﺮ ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﯿﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﺩﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﻪ ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺮﺍﻥ ﭘﺮ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﯾﮏ ﺩﺭﺻﺪ ﺩﻧﯿﺎ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ.
روابط عمومی دانشگاه فسا، این موفقیت و افتخار آفرینی بزرگ را نخست به اساتید گرانقدر و سپس به خانواده‌ی دانشگاه فسا تبریک گفته و از درگاه پروردگار متعال، برای ایشان تندرستی، بهروزی و درخشش و موفقیت روزافزون آرزو دارد.


( ۳ )

نظر شما :