سخنرانی پروفسور عابدی دردومین روز همایش ملی کم آبیاری با موضوع فرونشست زمین و اثرات آن بر کشاورزی و امنیت غذایی

۳۰ بهمن ۱۴۰۰ | ۱۰:۴۵ کد : ۷۶ اخبار
تعداد بازدید:۶۴۹
سخنرانی پروفسور عابدی دردومین روز همایش ملی کم آبیاری با موضوع فرونشست زمین و اثرات آن بر کشاورزی و امنیت غذایی

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فسا در روز پنجشنبه 28 بهمن و در دومین روز همایش ملی کم آبیاری و استفاده از آبهای نامتعارف در کشاورزی مناطق خشک در دانشگاه فسا، پروفسور جهانگیر عابدی کوپایی استاد بخش علوم و مهندسی آب دانشگاه صنعتی اصفهان سخنرانی خودشان را با عنوان "فرونشست زمین و اثرات آن بر کشاورزی و امنیت غذایی" ارائه دادند.

ایشان ابتدا در مورد "وابستگی به منابع آب زیرزمینی در ایران"، "ذخائر استاتیک و دینامیک منابع آب زیرزمینی"، "برخی از پیامدهای برداشت بی رویه منابع آب زیرزمینی" و "اثرات فرونشست زمین بر کشاورزی" مطالبی را ارائه دادند و ابراز داشتند که علیرغم افزایش تعداد چاهها در کل دوره 1370 تا 1۳94، مقدار تخلیه در کل دوره افزایشی نبوده و از یک زمان به بعد تقریباً ثابت می شود. علت این است منابع آب زیرزمینی به حداکثر ظرفیت آبدهی خود رسیده و ظرفیت تخلیه اضافی را ندارند.

پروفسور عابدی در پایان توصیه کردند که برای افزایش بهره وری در بخش کشاورزی، لازم است با بهره گیری پایدار از منابع آب، خاک، فناوری های پیشرفته در استفاده از نهاده های تولید) به زراعی، به نژادی، مدیریت کوددهی، مدیریت آبیاری و... ( و افزایش بازده تولید در فتوسنتز از طریق روشهای زیست فناوری اقدام نمود. پیشنهاد شفاف در این زمینه به کارگیری دانش آموختگان رشته های مختلف کشاورزی به عنوان و به صورت انجام بخشی از خدمت  "کارشناس فناور مزارع" سربازی در نیروهای مسلح است.


نظر شما :