معاون آموزشی و پژوهشی

تعداد بازدید:۱۲۰۱۰
 

نام : علی 

نام خانوادگی : شعبانی

گروه : مهندسی آب، آبیاری و زهکشی

مقطع تحصیلی : دکتری

رتبه : دانشیار

تلفن : 53158333 - 071

پست الکترونیک : shabani[at]fasau.ac.ir

 

 

معاونت‌های آموزشی و پژوهشی پیشین دانشگاه از بدو تاسیس تاکنون


 

دکتر محمد روشن ضمیر

( اولین معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه فسا )

از سال 1386 تا سال 1387


 

مهندس محمدجواد نصیری

(دومین معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه فسا )

از سال 1388 تا سال 1389

 


 

دکتر محسن اژدری 

(سومین معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه فسا )

از سال 1390 تا سال 1391


 

 دکتر محمد جواد امیری

(چهارمین  معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه فسا )

سال 1392


 

دکتر محسن اژدری 

( پنجمین معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه فسا )

از سال 1393 تا سال 1394


دکتر محمد گلستانی 

(ششمین  معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه فسا )

سال 1395


دکتر رقیه خسروی 

(هفتمین معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه فسا )

از سال 1396 تا سال 1397


دکتر مهدیه هاشمی

(هشتمین  معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه فسا )

سال 1398

   

دکتر محمد مهدی مقیمی

(نهمین معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه فسا )

از سال 1399 تا سال 1401

   

دکتر مسعود اکبری

 (دهمین معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه فسا) 
   
ازسال 1401 تا 1402
 

 

آخرین ویرایش۲۷ خرداد ۱۴۰۲