مطالب مرتبط با کلید واژه

fasa university


معرفی اعضای هیئت علمی رشته‌ی علوم و مهندسی صنایع غذایی

نام: سید محمد باقر نام خانوادگی: هاشمی گروه:علوم و مهندسی صنایع غذایی، میکروبیولوژی مواد غذایی آخرین مدرک تحصیلی: دکتری رتبه: دانشیار تلفن:  53158212 پست الکترونیک:hashemi[at]fasau.ac.ir رزومه لینک گوگل اسکولار   نام: کیانا نام خانوادگی:  پورمحمدی گروه:علوم و مهندسی صنایع غذایی،  تکنولوژی مواد غذایی آخرین مدرک تحصیلی: دکتری رتبه: استادیار تلفن:  53158232 پست الکترونیک: poormohamadi[at]fasau.ac.ir رزومه لینک گوگل اسکولار   سمت: مدیر گروه صنایع غذایی نام: ...

علوم و مهندسی صنایع غذایی

آشنایی با رشته‌ی علوم ومهندسی صنایع غذایی   معرفی اعضای هیئت علمی رشته‌ی علوم و مهندسی صنایع غذایی

معرفی رشته‌ی مهندسی طبیعت

با توجه به اهمیت حفظ، احیاء و بهره برداری مناسب از منابع طبیعی، به منظور تربیت نیروی متخصص در زمینه مدیریت مراتع، آبخیزها و بیابان های کشور، گروه آموزشی مرتع و آبخیزداری (مهندسی طبیعت) دانشگاه فسا از مهر ماه سال ...

کارکنان دفتر نهاد

      سرپرست دفتر نهاد نام: مهدی نام خانوادگی: عابدی مدرک تحصیلی: دکترای تاریخ تلفن: 53151011-071 پست الکترونیک :     مدیر اجرایی دفتر نهاد نام :  زین العابدین نام خانوادگی :  بلاغی اینالو مدرک تحصیلی : کارشناسی تلفن: 53151012-071