مطالب مرتبط با کلید واژه

شماره


فرم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و دستورالعملهای کارآموزی

فرم شماره 1: فرم اعلام شروع کارآموزی فرم شماره 2: گزارش فعالیت هفتگی کارآموز فرم شماره 3: گزارش سرپرست کارآموزی فرم شماره 4: نظرات و پیشنهادات فرم شماره 5: نحوه نگارش گزارش کارآموزی آئین‌نامه‌ی نحوه‌ی اجرای کارآموزی در قالب pdf، در قالب word فرم پیشنهاد سرپرست ...

کارشناسان آموزش و تحصیلات تکمیلی

  کارشناس مسئول آموزش نام: فاطمه نام خانوادگی: رحیمی شماره تلفن: 53152292-071 پست الکترونیک:           کارشناس رشته های گروه مهندسی کامپیوتر. صدور دانشنامه نام: مریم نام خانوادگی ابراهیمی شماره تلفن:  53152232-071 پست الکترونیک:           کارشناس رشته های علوم پایه نام: مرضیه  نام خانوادگی: فرحوشی شماره تلفن:53152242-071 پست الکترونیک           کارشناس رشته های مهندسی طبیعت، علوم و مهندسی آب و ...