شرح وظایف مرکز بهداشت و درمان

تعداد بازدید:۲۰۰۳

اهداف کلی :
1- تأمین بهداشت محیط :

تأمین بهداشت آب و فاضلاب ،تأمین بهداشت دفع زباله ، بهداشتی نمودن عوامل فیزیکی و شیمیاییمحیط های دانشجوئی ، مبارزه با عواملبیولوژیکی مضر در محیط های دانشجوئی

2-تأمین بهداشت مواد غذایی دانشجویان:

بهداشت کارکنان تولید و توزیع غذا ، بهداشت آشپزخانه ها ، بهداشت انبارهای موادغذایی ، بهاشت سالن های غذاخوری ،بهداشت ظروف و لوازم ، طراحی و تدوین رژیم های غذایی دانشجویان ، تأمین مواداولیه سالم ،بهداشتی نمودن فرآیندتولید غذای دانشجویان و.......
3-پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیردا:

در اماکندانشجوئی (ایمونیزاسیون مواردتماس و پرخطر...)
4-پیشگیری از بیماریهای غیر واگیردا:

که گروه سنیهدف بیشتر در معرض آن قرار دارد (مانند سوء تغذیه و عوارض ارگونومیکاستفاده از رایانه و عوارض کم تحرکی)
5-پیشگیری از رفتارهای پرخطرو مبارزه باآنها:

(اعتیاد، اختلالات رفتاری و روانی ، حوادث و سوانح جاده ای وغیره)
6-تأمین استانداردهای ایمنی و بهداشت حرفه ایدانشجویان:

در خوابگاهها و آزمایشگاهها و محیط های مربوطه و سایراماکن دانشجویی.

7-آموزش بهداشت به دانشجویان:

با هدف کلی ایجاد نگرشبهداشتی که منجر به تغییر رفتار در جهت ترویج شیوه های زندگیسالم (Life Style) شود.

8-برقراری تسهیلات خدمات درمانی برایدانشجویان:

براساس شاخصهای سرعت،سهولت،کم هزینه بودن، اورژانس ها، درمان اولیه و ...

کلید واژه ها: شرح وظایف امور بهداشت دانشگاه فسا امور بهداشت دانشگاه فسا رسالت اداره بهداشت دانشگاه فسا رسالت مرکز بهداشت

آخرین ویرایش۰۶ شهریور ۱۴۰۰