آشنایی با مرکز بهداشت و درمان

تعداد بازدید:۱۹۴۶

رسالت و ماموریت امور بهداشت ودرمان دانشگاه فسا

اهداف و برنامه‌های امور بهداشت ودرمان - معرفی وخلاصه وظایف و فعالیت ها

تاریخچه:

امور بهداشت در دی ماه سال 1388 آغاز به کار کرد،مأموریت و رسالتامور بهداشت و درمان دانشگاه دولتی فسا تلاش در جهت تأمین، حفظ وارتقاء سلامت جامعه تحت پوشش می باشد.

جامعه تحت پوشش عبارتند از:

دانشجویان و کلیه کارکنان دانشگاه دولتی فسا، حیطه فعالیت این مرکز اماکن دانشجوییبا اولویت خوابگاهها و سلف سرویس ها می باشد.

هدف بلند مدت:

افزایش میزان رضایتمندی دانشگاهیان (به ویژه دانشجویان) از خدمات رفاهی

راهبرد:

بهبود برنامه‌ها و فعالیت‌های سلامت و بهداشت جسم

ماموریت کلی:

تلاش درجهت تأمین،حفظ وارتقاء سطح سلامت دانشجویان ونیروی شاغل دراماکن دانشجویی(براسا‌ساهداف دانشگاه ووزارت علوم وتحقیقات وفناوری)

ارزش ها:

بر اساس ارزشهای اعلام شده از سویدانشگاه:

-         حفظ کرامت انسانی (دانشجویان وکارکنان مربوط)

-         تأکید بر نگرش علمی وکارشناسانه در حیطه امور بهداشتی

-         سمت گیری به سوی برقراری اصولمدیریت کیفیت در حوزه مدیریت دانشجویی

اهداف کلی :
1- تأمین بهداشت محیط :

تأمین بهداشت آب و فاضلاب ،تأمین بهداشت دفع زباله ، بهداشتی نمودن عوامل فیزیکی و شیمیاییمحیط های دانشجوئی ، مبارزه با عواملبیولوژیکی مضر در محیط های دانشجوئی

2-تأمین بهداشت مواد غذایی دانشجویان:

بهداشت کارکنان تولید و توزیع غذا ، بهداشت آشپزخانه ها ، بهداشت انبارهای موادغذایی ، بهاشت سالن های غذاخوری ،بهداشت ظروف و لوازم ، طراحی و تدوین رژیم های غذایی دانشجویان ، تأمین مواداولیه سالم ،بهداشتی نمودن فرآیندتولید غذای دانشجویان و.......
3-پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیردا:

در اماکندانشجوئی (ایمونیزاسیون مواردتماس و پرخطر...)
4-پیشگیری از بیماریهای غیر واگیردا:

که گروه سنیهدف بیشتر در معرض آن قرار دارد (مانند سوء تغذیه و عوارض ارگونومیکاستفاده از رایانه و عوارض کم تحرکی)
5-پیشگیری از رفتارهای پرخطرو مبارزه باآنها:

(اعتیاد، اختلالات رفتاری و روانی ، حوادث و سوانح جاده ای وغیره)
6-تأمین استانداردهای ایمنی و بهداشت حرفه ایدانشجویان:

در خوابگاهها و آزمایشگاهها و محیط های مربوطه و سایراماکن دانشجویی.

7-آموزش بهداشت به دانشجویان:

با هدف کلی ایجاد نگرشبهداشتی که منجر به تغییر رفتار در جهت ترویج شیوه های زندگیسالم (Life Style) شود.

8-برقراری تسهیلات خدمات درمانی برایدانشجویان:

براساس شاخصهای سرعت،سهولت،کم هزینه بودن، اورژانس ها، درمان اولیه و ...

 

فرم خودارزیابی اتاق دانشجویان دانشگاه فسا

 

کلید واژه ها: آشنایی با امور بهداشت دانشگاه فسا فرم خود ارزیابی بهداشت دانشگاه فرم بهداشت دانشگاه

آخرین ویرایش۰۶ شهریور ۱۴۰۰